Linh mục Phêrô Lê Văn Công

Năm sinh: 14/04/1982
Chịu chức: 29/10/2021
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Hữu Lễ
Địa chỉ: Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2021 - nay: Phó xứ Ba Làng                                          Quang Minh, P. Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, T. Thanh Hóa

2013 - 2020:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                   Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                         
2004:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa