Linh mục Phêrô Lê Tứ Quý

Năm sinh: 23/09/1986
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Yên Khánh
Địa chỉ: Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa.

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11/2021 - nay: Phó xứ Lam Sơn                                                Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

10/2019  – 2021: Phó xứ Chính Tòa                                      232A Đường Trường Thi, Tp. Thanh Hóa
                                      
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp Giáo xứ Chính Tòa          232A Đường Trường Thi, Tp. Thanh Hóa                      

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                     Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                         
2004:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          TT. Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa