Linh mục Giuse Lê Hồng Phú

Năm sinh: 22/09/1985
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Yên Khánh
Địa chỉ: Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10/2019  – nay: Chính Văn Phỏng Chủng Viện                        50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi
                                      
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp xứ Nghi Sơn                          Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa                            


2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc    210 Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh,  
                                                                                                      Đồng Nai 
2005:                   Tốt Nghiệp Trung Cấp                                  Thành phố Hà Nội

2003:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học               TT. Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa