Linh mục Micae Hoàng Thái Hòa

Năm sinh: 30/03/1972
Chịu chức: 05/01/2001
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ba Làng
Địa chỉ: Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay : Quản xứ Thánh Mẫu                                                        Quang Tân, Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

10/2016 - 2022: Chính xứ Điền Hộ                                                          Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa

2007 – 2016:     Chính xứ Hoài Yên                                                      Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

2005 – 2007:     Chính xứ Thái Yên                                                Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa

2003 – 2005:     Chính xứ Hữu Lễ                                                       Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2002 – 2003:     Phó xứ Chính Tòa                                                                 Trường Thi, TP. Thanh Hóa
                         
2001 – 2002:     Phó xứ Tam Tổng                                                            Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa

1993 – 1999:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An