Linh mục Giuse Hoàng Kim Khấn

Năm sinh: 14/02/1981
Chịu chức: 05/08/2014
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phước Nam
Địa chỉ: Nga Điền- Nga Sơn -Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2019 – 2020:    Phó xứ Vân Lung                             Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa
                             Quản nhiệm Tây Trác         
10.2016 – 2019: Phó xứ Kẻ Bền                                  Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
2014 – 2016:        Phó xứ Kẻ Láng                               Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa
2005 – 2012:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh               Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An