Linh mục Giuse Giuse Nguyễn Tuấn Tùng

Năm sinh: 01/01/1989
Chịu chức: 22/06/2021
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Sầm Sơn
Địa chỉ: