Linh mục Phaolô Dương Văn Số

Năm sinh: 20/10/1941
Chịu chức: 19/12/1976
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Hoài Yên
Địa chỉ: Hoài Yên, Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2007 – nay:         Đặc Trách Họ Thuỷ Cơ                                            Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
2003:                   Chính xứ Hoài Yên                                                   Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
2003 – 2016:       Hạt Trưởng Giáo Hạt Ba Làng                  
1995:                   Chính xứ Hoài Yên + Thượng Chiểu                     Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
1992:                   Chính xứ Phúc Lãng + Đa Minh + Ngọc Lẫm
1986:                   Dưỡng Bệnh Đi Viện Điều Trị
1976:                   Giúp Chính Toà, Nhà Dòng
                            Quản nhiệm Sầm Sơn
1984:                  Phụ Trách Thêm Phúc Lãng, Ngọc Lẫm, Đa Minh