Linh mục Phaolô Đỗ Viết Sự

Năm sinh: 12/12/1988
Chịu chức: 29/10/2021
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Hoài Yên
Địa chỉ: Thanh Thủy, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2021 - nay:     Phó xứ Đạt Giáo                                     Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

2013 - 2020:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                   Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                    
2007:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          P. Hải Ninh, Tx.  Nghi Sơn, Thanh Hóa