Linh mục Giuse Đỗ Văn Tuấn

Năm sinh: 05/04/1980
Chịu chức: 05/08/2014
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Hoài Yên
Địa chỉ: Yên Châu - Hải Châu - Tĩnh Gia - Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:  Chính xứ Thường Xuân                  Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá

10.2016 – nay:  Phó xứ Hữu Lễ                               Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá
                          Quản nhiệm Thường Xuân

2014 – 2016:     Phó xứ Chính Toà                           232A Trường Thi, P. Trường Thi, Tp T Hoá