Linh mục Gioan Baotixita Đỗ Trọng Năng

Năm sinh: 22/12/1974
Chịu chức: 21/12/2002
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đạt Giáo
Địa chỉ: Thôn Thành Thiện, Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay:     Giám đốc Chủng Viện Thanh Hóa      50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi

7.2018 – 2022:     Phó giám đốc Chủng Viện Thanh Hóa      50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi


2012 – 2018:      Du Học Mỹ

2009 – 2012:      Phó giám đốc trụ sở Gp Thanh Hoá          386 Lê Văn Sỹ, 14, Quận 3, TP HCM

2007 – 2009:      Chính xứ Đức Tâm                                      Phú sơn, Bỉm sơn, Thanh Hoá

2005 – 2007:      Chính xứ Ngọc Sơn                                      Định Tường, Yên Định, Thanh Hoá
                              Kiêm Nhiệm Giáo xứ Quần xá                      

2003 – 2005:      Phó xứ Nghi Sơn                                          Nghi sơn, Tĩnh gia, Thanh Hoá

2003 – 2005:       Phó xứ Ba Làng                                          Hải thanh, Tĩnh gia, Thanh hoá

18.08.2012:       Du Học Mỹ              

1995 – 2001:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an