Linh mục Phêrô Đỗ Trọng Khải

Năm sinh: 21/07/1972
Chịu chức: 21/12/2002
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Bích Phương
Địa chỉ: Ngọc Lạp, Xuân Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay: Chính xứ Vân Lung                                          Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa
                              Đặc trách giới Hiền Mẫu GP. Thanh Hóa.
                        
2011 – 2016:     Chính xứ Đa Phạn                                           Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
                       
2005 – 2011:     Chính xứ Thanh Thủy                                    Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
                             Kiêm giáo xứ Nghi Sơn (từ 2010).

2003 – 2005:     Phó xứ Hữu Lễ                                                 Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa
                             Kiêm giáo xứ Kẻ Đầm
1995 – 2001:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An