Linh mục Phaolô Đỗ Nguyên Hoàn

Năm sinh: 14/09/1971
Chịu chức: 21/12/2002
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Pháp Ngỡ
Địa chỉ: Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

2022- nay: Quản xứ Điền Thôn                                                    Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2019 - 2022: Chính xứ Ngọc Lẫm                                                   Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa

10/2016 - 2019: Chính xứ Phù Bình                                              Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

2011 – 2016:     Chính xứ Thanh Thủy                                       Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

2005– 2011:      Chính xứ Tân Đạo                                             Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa
                         
2003 – 2005:     Phó xứ Phúc Lãng                                            Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa
                           Kiêm giáo xứ Đa Minh

1993 – 1999:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  

1992:                  Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học                ĩnh Lộc, Thanh Hóa