Linh mục Raphael Đỗ Minh Tuấn

Năm sinh: 15/06/1975
Chịu chức: 21/12/2002
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Bền
Địa chỉ: Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:  Giám Đốc Tru Sở Thanh Hoá Tại Sài Gòn
2007 – 2016:      Chính xứ Tam Tổng                                                Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá
2005 – 2007:      Chính xứ Tiên Thôn                                                Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hoá
2003 – 2005:      Phó xứ Tam Tổng                                                   Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá
                           Quản Nhiệm Giáo xứ Bạch Câu                              Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hoá