Linh mục Gioan Baotixita Đỗ Huy Đông

Năm sinh: 02/05/1987
Chịu chức: 08/09/2017
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Hữu Lễ
Địa chỉ: Hữu Lễ II, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
29.10.2021- nay: Quản nhiệm Hoành Suối                     thôn 3, xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2017 - 2021 : Phó xứ Phong Ý                                        
Thôn Nghĩa Dũng, Cẩm Phong, Cẩm Thủy

2016-2017: Mục vụ tại Giáo xứ Thanh Thủy

2009 – 2016:  Đại Chủng Viện Vinh Thanh                   
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An


2005: Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học                      Lam Kinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa