Linh mục Tôma Đỗ Công Hai

Năm sinh: 01/05/1978
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Vàng
Địa chỉ: Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11/2021 - nay: Phó xứ Ngọc Đường                                               Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

10/2019  – 2021: Phó xứ Phương Long                                     Xóm 2, Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa
                                      
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp Giáo xứ Phong Ý               Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa                          

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                         Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                         
2000:                   Tốt nghiệp Trung Cấp Nghề                       Tp. Hà Nội

1997:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học             Yên Trường, Yên Định, Thanh Hoá