Linh mục Gioan Baotixita Đinh Xuân Đức

Năm sinh: 04/07/1981
Chịu chức: 08/09/2011
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Bằng Phú
Địa chỉ: Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2018 – nay:  Chính xứ Lam Sơn                                              Lam Sơn. Thọ Xuân, Thanh Hóa
10.2017 – 2018: Phó xứ Hữu Lễ                                                  Lam Sơn. Thọ Xuân, Thanh Hóa
                           Quản nhiệm xứ Lam Sơn
2013 – 2015:     Phó xứ Ngọc Đỉnh                                             Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 
                          Quản nhiệm xứ Đại Tiền       
2011 – 2013:     Phó xứ Phong Ý                                                Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 
2015 – 2017:     Học tiếng Anh tại Trụ Sở TH-SG                     Lê Văn Sỹ, Quận 10, TP. HCM
2003 – 2010:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An