Linh mục Phêrô Đinh Văn Nghĩa

Năm sinh: 23/02/1975
Chịu chức: 09/08/2007
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phước Nam
Địa chỉ: xóm 4, Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:   Chính xứ Đa Nam                                       Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hoá
2013 – 2016:      Chính xứ Bằng Phú                                   Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hoá
2009 – 2013:      Chính xứ Cổ Định                                      Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hoá
2007 – 2009:      Phó xứ Cổ Định + Hà Nhuận                    Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hoá