Linh mục Phêrô Đậu Văn Hải

Năm sinh: 10/10/1985
Chịu chức: 08/09/2015
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Thanh Thủy,
Địa chỉ: Lương Điền, Tùng Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2019 – nay:   Quản nhiệm Bá Thước                                       Lâm Sa, Bá Thước, Thanh Hóa
10.2016 – 2019: Phó xứ Phong Ý                                             Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
2015 – 2016:     Phó xứ Kẻ Bền                                                 Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
2007 – 2014:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An