Linh mục Micae Đậu Văn Dũng

Năm sinh: 03/01/1983
Chịu chức: 14/06/2018
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Nghi Sơn
Địa chỉ: Bắc Sơn , Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2021 - nay: Phó xứ Phước Nam      Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa

18.7.2018 - 2021 : Phó xứ Tân Hải       Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa


2017-2018: Giúp xứ Tân Sơn

2011 - 2012: Giúp xứ Phước Nam

2015 – 2016: Giúp xứ Đa Phạn

Ngày 27/12/2016: Giúp xứ Tân Sơn
  
Ngày 21/10/2017 đến 14/5/2018: giúp xứ Kẻ Vàng

2009 - 2016:       
Đại Chủng Viện Vinh Thanh                        Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An 


2003:                Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học                Hải yến - Tĩnh Gia – Thanh Hóa

2006:                Tốt nghiệp ngành Hàng Hải                  Quận 2, Sài Gòn