Linh mục Phaolô Bùi Văn Tiếp

Năm sinh: 06/12/1979
Chịu chức: 04/08/2009
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Rừa
Địa chỉ: Thôn 5, Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay:          Chính xứ Tân hải                                       Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa
2015 – 2022:       Chính xứ Hải Lập                                        Quảng Tiến, sầm sơn, Thanh Hoá

2010 – 2015:      Phó xứ Tam Tổng                                        Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá
2009 – 2010:      Phó xứ Đức Tâm                                          Phú Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá
2001 – 2008:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an
2000 – 2001:     Tiểu Chủng Viện Thanh Hoá                     50 nguyễn Trường Tộ, P. Trường Thi