Linh mục Giuse Bùi Văn Chuyển

Năm sinh: 19/02/1989
Chịu chức: 29/10/2021
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đa Phạn
Địa chỉ: Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2021 - nay: Phó xứ Phúc Địa                                         Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2013 - 2020:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                    Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                      
2007:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa