Linh mục Giuse Bùi Quang Tạo

Năm sinh: 09/09/1974
Chịu chức: 29/11/2005
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ngọc Lẫm
Địa chỉ: Trường Giang - Nông Cống - Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2016 – nay:   Chính xứ Yên Sơn                                       Phú Nhuận, Như Thanh, Thanh Hoá
2012 – 2016:      Chính xứ nghi Sơn                                      Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
2005 – 2012:      Chính xứ Tân Hải                                        Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hoá
1997 – 2004:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an