Linh mục Tôma Bùi Huy Cường

Năm sinh: 08/11/1972
Chịu chức: 23/12/1999
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Thanh Thuỷ
Địa chỉ: Minh Châu- Trường Lâm- Tĩnh Gia- Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay:        Chính xứ Chính Tòa                                             Trường Thi, TP. Thanh Hóa
                           Trưởng ban Giáo lý Giáo Phận
                           Phụ trách gia đình Matthew của giáo phận (2021-... )


2019 - 2022:      Tòa Giám Mục                                              50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi,, Thanh Hóa
                           Trưởng ban Giáo lý Giáo Phận
                           Phụ trách gia đình Matthew của giáo phận (2021)

2007 - 2019:      Chính xứ Kẻ Vàng                                         Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
                            
1999 – 2002:     Phó xứ Chính Tòa                                         Trường Thi, TP. Thanh Hóa
                         
2002 – 2007:     Institut Catholique de Toulouse – France   Toulouse, Pháp

1993 – 1999:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                        Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An