TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/03/2024

27/03/2024
145

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/03/2024           
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG                      
   Chứng tá bằng đời sống - Thứ Năm Tuần Thánh
Với trái tim rộng mở và sẵn sàng cho ngày mới đang bắt đầu, con dâng đời sống mình lên Thiên Chúa. "Người yêu thương họ đến cùng" (Ga 13,1). Tâm điểm của Tam Nhật Thánh này là "Mầu nhiệm Tình Yêu vô biên". Bí tích Thánh Thể là một dấu chỉ hùng hồn cho tình yêu hoàn toàn, tự do và nhưng không này, cũng như mang lại cho mỗi người niềm vui về sự hiện diện của Đấng luôn làm cho chúng ta có khả năng yêu thương, theo gương của Chúa Giêsu, "đến tận cùng". Tình yêu mà Chúa Giêsu tỏ bày cho các môn đệ của Người thật đòi hỏi (ĐGH Gioan Phaolô II).
Hôm nay là một ngày đào sâu thêm tình yêu của con qua hành động, như Thiên Chúa đã dạy con. Con có thể sống cụ thể tình yêu mà Chúa Giêsu đề nghị nơi những cử chỉ và thái độ sống nào của con? Con xin dâng ngày hôm nay cho Chúa. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
            Witnessing with one's life - Holy Thursday
With my heart open and ready for the new day that is beginning I offer my life to the Lord. "He loved them to the end." (Jn 13:1). At the heart of this sacred Triduum is "the mystery of a love without limits". The Eucharist is an eloquent sign of this total, free and gratuitous love, and offers everyone the joy of the presence of the one who makes us capable of loving, according to his example, "to the end." The love that Jesus proposes to his disciples is demanding (Pope St. John Paul II).
Today is a day to deepen our love through action, as the Lord taught us. In what gestures and attitudes can you live concretely the love that Jesus proposes to us?
Make the prayer of offering.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Đi ra để gặp gỡ
Con làm mới lại cuộc hành trình bằng cách nạp đầy sức mạnh để tiếp tục gặp gỡ Thiên Chúa. "Một sự thật không trở nên đáng tin hơn bởi vì con lên tiếng nói ra nó, nhưng là bởi con minh chứng nó bằng đời sống của mình". "Con cần phải ở tại giao lộ của những ngã đường ngày hôm nay. Rời bỏ giao lộ ấy nghĩa là làm nghèo đi Tin Mừng". "Ngày hôm nay Giáo Hội cần gì? Câu trả lời là: 'Chứng nhân và thánh tử đạo', những vị thánh đời thường, những người sống cuộc đời bình thường cách nhất quán" (ĐTC Phanxicô)
Con dành một ít phút để những lời này chạm đến cõi lòng và âm vang trong tâm hồn. Con cầu xin Chúa những ân ban giúp con sống cuộc đời mình trong sự nhất quán và đồng điệu với Tin Mừng như rất nhiều người đang ngày ngày hy sinh mạng sống. Con khép lại giây phút này với lời cầu nguyện trong tháng kính các thánh tử đạo.

WITH JESUS DURING THE DAY
            Go out to the encounter
Renew your journey by recharging your strength to continue the encounter with the Lord. "A truth does not become more credible because you raise your voice when you say it, but because you witness it with your life." "We need to be at the crossroads of today's roads. To leave them would mean impoverishing the Gospel". "What does the Church need today? The answer is: "Witnesses, martyrs", those everyday saints, those who live ordinary life with coherence" (Pope Francis).
Take a moment to let yourself be touched by these words, let them resonate within you. Ask the Lord for the grace to live your life in coherence and in tune with the Gospel as do so many who give their lives daily.
Close this moment with the prayer of the month for the martyrs.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
            Nhìn nhận cuộc vượt qua của Chúa Kitô
Khi con kết thúc ngày hôm nay và chuẩn bị nghỉ ngơi, con muốn nhận ra dưới ánh sáng Thần Khí Chúa những điều tuyệt đẹp, cao quý và công chính mà con đã nhận được trong suốt ngày hôm nay. Con nhớ đến những người đã là cầu nối cho cuộc sống hôm nay, để con được sống theo lời nói và kế hoạch của Chúa. Xin Chúa tha thứ nếu con đã không nhận ra tình yêu của Chúa và sống nhất quán với những gì Ngài đã muốn cho cuộc sống của con.
Con sắp xếp lại tâm trí và tâm hồn của con để sống một lối sống nhất quán trong những ngày thánh của Tam nhật Phục Sinh này và từ đó con thể nhận ra mầu nhiệm tình yêu của Chúa được tỏ hiện cách tận cùng. Con trao ban niềm hân hoan và hy vọng về ngày mai vào bàn tay của Chúa.
Lạy Cha chúng con....

WITH JESUS IN THE NIGHT
            To acknowledge the Lord's passing
As I end this day and prepare to rest, I want to recognize in the light of your Spirit the beautiful, noble and just things that you have given me during this day. I bring to my mind those people who have been a bridge to live today according to your word and plan. Forgive me Lord if I have not been able to recognize your love and to live in coherence with what you want for my life.
Dispose my mind and my heart to live in a coherent way these holy days of the Easter Triduum and thus be able to recognize the mystery of your love manifested to the extreme. I place in your hands my joys and hopes for tomorrow.
Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao