TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/01/2023

26/01/2023
1248
 
 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Chúa Giêsu nói: Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”. (Mc 4, 26-34). Lạy Cha, con dâng lên Cha ngày mới hôm nay, và con sẽ cố gắng suốt cả ngày để chú ý đến cách thức Ngài hiện diện trong cuộc đời con: trong những hoạt động, những cuộc gặp gỡ, hay cả những khó khăn của con nữa. Lạy Chúa, Ngài đã giao phó cho con sứ mạng lòng thương xót cho thế giới này; xin Ngài biến con trở thành tông đồ qua lời cầu nguyện, đặc biệt là với các nhà giáo dục, để họ trở nên đáng tin cậy đối với người trẻ. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Jesus said: It is with the kingdom of God as with a man who sows the seed in the ground: night and day, whether he sleeps or rises, the seed germinates and grows, he does not know how. (Mk 4, 26-34) I offer the Lord this day that is beginning, and I will try throughout the day to be attentive to the way in which He is present in my life: my activities, my encounters, even my difficulties . You entrust me, Lord, with a mission of compassion for the world; make me an apostle through prayer, especially towards educators, so that they may be credible with young people. Our Father

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

"Chúng ta tin rằng giáo dục là một trong những cách thức hiệu quả nhất để nhân bản hóa thế giới và lịch sử. Giáo dục trước hết là vấn đề của tình yêu và trách nhiệm được truyền qua thời gian, từ thế hệ này sang thế hệ khác." (ĐTC Phanxicô). Con dâng lời cầu nguyện cho một hay nhiều nhà giáo dục mà con biết, và những người mà con tin tưởng phó dâng lên Chúa.

WITH JESUS DURING THE DAY

We believe that education is one of the most effective ways to humanize the world and history. Education is above all a matter of love and responsibility that is transmitted over time, from generation to generation. (Pope Francis) I take in my prayer one or more educators whom I know, and whom I entrust to the Lord.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con ở đây, vào buổi tối này, và dưới ánh nhìn yêu thương của Ngài, con xét lại một ngày sống. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói với chúng con rằng Nước Thiên Chúa đang phát triển trong thế giới của chúng con giống như một hạt giống được gieo vào lòng đất: những dấu hiệu nào về Vương Quốc Tình Yêu mà con đã chứng kiến, hoặc con đã tạo thành? Vì tất cả những hạt giống nhỏ bé được gieo trồng đang lớn lên trong cuộc sống nơi con hoặc nơi tha nhân, con tạ ơn Chúa! Nguyện xin Chúa tha thứ những khi con đã không nhận ra những hạt giống ấy. Ngày mai, xin Chúa mở mắt con, hầu cho con nhận ra Ngài vẫn đang hoạt động trong thế giới này. Lạy Cha chúng con....

WITH JESUS IN THE NIGHT

Here I am, Lord, on the evening of this day, and under your gaze, I reread my day. In today's Gospel, you tell us that the Kingdom of God is growing in our world like a seed sown in the earth: what signs of your Kingdom of love have I witnessed, or authored? For all these little sown seeds that grow, in my life or in that of others, thank you Lord! Pardon me for not spotting them... Open my eyes tomorrow so that I recognize You at work in this world. Our Father