​​​​​​​TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024

21/05/2024
112

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG
            Làm điều thiện
Trong Tin Mừng hôm nay, Ông Gioan nói với Đức Giêsu: “'Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.' Đức Giê-su bảo: 'Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy'" (Mc 9,38-39).
Để làm điều thiện và diệt trừ điều ác, không có sự loại trừ nào. Bước Chín của Con Đường Trái Tim dạy chúng ta: "Tại mọi thời điểm, Thần Khí của Chúa Giêsu đã soi sáng để thực hiện những hành động nhằm cộng tác với sứ mệnh của Nước Thiên Chúa trong các điều kiện thời gian, không gian và con người. Thánh Phaolô, Giacôbê, Phêrô, Gioan và những người đầu tiên đã xây dựng Giáo hội bằng cách rao giảng Tin Mừng Nước Chúa, làm cho sứ mạng được giao phó đạt được kết quả". Hãy để những lời này vang vọng trong trái tim con.
“Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng cản trở những người làm việc thiện, bởi vì họ góp phần thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa” (ĐTC Phanxicô).
Chúng ta hãy xây dựng Nước Chúa trong sự giao tiếp và tình bạn bằng cách cộng tác với những người mong muốn làm điều tốt.
Con xin dâng lời nguyện dâng hiến ngày sống.

WITH JESUS IN THE MORNING
Doing good
Today in the Gospel the Apostle John says to Jesus: "We saw one casting out demons in your name, and because he was not one of us, we forbade him. But Jesus answered him, 'Do not forbid him, for there is no one who works miracles in my name who can then speak evil of me'" (Mk 9:38-39).
To do good and to eradicate evil there are no exclusivities, Step Nine of the Way of the Heart teaches us: "In every time the Spirit of Jesus inspired a way to make real in conditions of time, place and person, concrete actions to collaborate with the mission of the Kingdom of God. Paul, James, Peter, John and the first found each one a way to make community by bringing the Good News of the Kingdom, making fruitful the mission entrusted to them". Let these words echo in your heart....
"Jesus invites them not to hinder those who work for good, because they contribute to the realization of God's plan" (Pope Francis).
Let us propose ourselves to build the Kingdom in dialogue and friendship by teaming up with those who seek to do good.
Prayer of offering... Good Father, I know that you are with me...
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Hiệp nhất trong kế hoạch của Thiên Chúa
Con dừng lại để nhớ về sáng hôm nay. Có phải mọi việc con làm đều được truyền cảm hứng từ lối sống của Chúa Giêsu không? Đây là lúc để con có thể xem xét và sửa chữa điều gì đó. Con có cảm thấy mình đang làm việc và phục vụ cho công cuộc cứu độ của Chúa không?
Trở lại Bước Chín của Con Đường Trái Tim: "Như Chúa Giêsu và các môn đệ của Người đã từng đáp lại những thách thức khi xưa của các ngài, thì chúng ta, những môn đệ của thời đại này, cũng có trách nhiệm đáp trả với tư cách là những môn đệ truyền giáo của Nước Thiên Chúa trước những khó khăn thử thách của lòng nhân ái."
Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của tháng để cầu cho các nữ tu, các tu sĩ và chủng sinh đang trong giai đoạn đào tạo...

WITH JESUS DURING THE DAY
            United in God's plan
Take a pause and review the first part of the day. Has everything you've done been inspired by Jesus' style? This is the time to review and perhaps correct something. Do you feel you are working and serving the Lord's project?
Return to Step Nine of The Way of the Heart: "Just as Jesus and his disciples once responded to the challenges of their time, so it is up to us disciples of this time to respond as missionary disciples of the Kingdom of God to the challenges of compassion.
Pray the monthly prayer... We pray to You today for the religious sisters, religious and seminarians in formation...
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
            Đồng hành cùng Chúa
Con hít thở chậm để làm dịu tâm hồn và tập trung suy nghĩ về các sự kiện trong ngày. Con tạ ơn Chúa về những ân sủng con được nhận ngày hôm nay, về những việc mà con có thể làm, những điều tốt đẹp mà con đã nhận được và những việc phục vụ mà con đã làm cho mọi người.
Con có cảm thấy Chúa đang đồng hành cùng mình hay không? Con nhìn vào những khoảnh khắc khó khăn và cách mà mình đã đối mặt. Ngày mai, xin Chúa cho con biết đón nhận và sống một cách cởi mở hơn với những điều sẽ xảy đến.
Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE NIGHT
           With the Lord
Breathe slowly, quiet your heart and focus your thoughts on the events of the day. Allow yourself to be grateful for the graces you received today, for the work you were able to do, the good you received and the service you were able to render.
Did you feel accompanied by the Lord? Look at those difficult moments and how you reacted to them. Ask God to help you live tomorrow by welcoming with openness what the day presents.
Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.