TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-07-2020

14/07/2020
71
 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha dấu yêu, xin Cha ban cho con ân sủng, để con bắt đầu ngày mới với lòng can đảm của những người biết rằng họ đang được Cha đồng hành. Ngày hôm nay, mừng lễ thánh Bonaventura. Cách đặc biệt, con nhớ đến dòng thánh Phanxicô và cách các tu sĩ nên như dấu chỉ cho một cuộc sống đơn sơ như chim bồ câu, khiêm tốn như nước và được mời gọi để ca ngợi Cha vì mọi công trình sáng tạo của Ngài, và đối xử với mọi thọ tạo bằng lòng tôn trọng. Xin Cha ban cho con ân sủng này, khi con dâng ngày hôm nay, hiệp thông cùng Mạng Lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, để cầu nguyện cho các gia đình và những người đang đồng hành cùng họ. Sáng Danh Đức Chúa Cha,.....

WITH JESUS IN THE MORNING

I ask God for the grace to start this day with the courage of those who know they are accompanied. Today, we celebrate the feast of St. Bonaventure. In a special way I remember the Franciscan family and the way it is a sign of a simple life like doves, humble like water, called to praise God for all creation, and treating everything with respect. I ask for this grace as I offer my day, in union with the Pope's Worldwide Prayer Network, for families and those who accompany them. Glory Be...
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

"Lạy Chúa, xin dẫn dắt con về lối bước của Chúa, và con sẽ bước đi trong chân lý Ngài. Xin cho trái tim con hân hoan trong nỗi kính sợ Thánh Danh Ngài" (thánh Bonaventura). Thật tuyệt biết bao khi được bước đi cùng Chúa! Tuy nhiên, trên con đường này, con thường cảm thấy cô đơn, bởi bước đi trên con đường chân lý, đòi hỏi con phải có những thái độ và hành vi nhất định, đó không phải là việc luôn làm hài lòng những người không nhận biết Chúa.Vì lẽ ấy, con xin phó thác cho Chúa những nghi ngại mà con gặp phải khi lựa chọn bước đi cùng Ngài, và xin Chúa ban cho con sức mạnh để vững tin vào sứ mạng như một tông đồ hôm nay. Nguyện xin niềm vui của Chúa ngự trị trong cuộc sống của con và trái tim con luôn hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa.
 
WITH JESUS DURING A DAY

“Lead me, Lord, in your way, and I will walk in your truth. Let my heart rejoice in the fear of your name” (St. Bonaventure). How good it is to walk with the Lord! However, on this path I often feel alone, because walking in the truth requires certain behaviors and attitudes, which do not always please those who do not know God. For this reason, I entrust to the Lord the disbelief I encounter when choosing to walk with God and ask him for strength to be faithful to my mission as an apostle today. May his joy prevail in my life and my heart always be united to his Heart.
— ∞  +  ∞ —

Con xin cảm tạ Chúa về những biến cố con đã trải qua hôm nay, đặc biệt là những khi con cảm thấy tự do. Con đắm sâu trong biển cả tâm hồn mình. Con có kinh nghiệm với nỗi sợ không? Ý nghĩ nào ập đến trong con khi ấy và con đã phản ứng ra sao? Xin Chúa chữa lành mọi nỗi sợ hãi bằng tình yêu của Ngài. Con viết ra một quyết tâm sẽ thực hiện trong ngày mai. Kính Mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for what you have experienced, especially when you have felt freedom. Sail in the sea of your heart. Did you experience fear? What ideas came up? How did you react? Ask God to heal any fears with love. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary...  

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.