TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-09-2020

11/09/2020
291
 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Ngày hôm nay, xin Chúa ban cho con món quà của sự sáng suốt. Nguyện xin Ngài giúp con nhận ra trong con và quanh con đâu là kết quả của những lựa chọn, suy nghĩ và tình bạn đúng đắn. Từng chút một, xin cho con biết Chúa Thánh Thần muốn dẫn con đến đâu, qua chính những hoa trái của bình an, niềm vui, sự quảng đại, hiền lành, nhẫn nại và khoan dung. Con hiến dâng ngày hôm nay theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Sáng danh....

WITH JESUS IN THE MORNING
On this new day I ask the Lord for the gift of discernment. I ask the Lord for help to identify within myself and around me what are the fruits of certain choices, thoughts, and friendship. Little by little, I can understand where the Holy Spirit wants to lead me, through its fruits of peace, joy, generosity, meekness, patience, and magnanimity. I offer this day for Pope Francis' intention for this month. Glory Be...

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Đức Trinh Nữ Maria là một hình mẫu của sự chiêm niệm. Khi Mẹ không hiểu một hoàn cảnh nào đó, Mẹ giữ mọi thứ trong lòng. Giữ một điều gì đó trong lòng chính là để Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc sống của chúng con và cho chúng con thêm thời gian để hiểu điều đó. Thờ phượng Chúa trong lòng là để Lời Chúa luôn hằng sống và hiện hữu. Chứng tá Lời Ngài bằng những hành động cụ thể. Đức Maria cũng đã làm điều này, và cùng Mẹ, con muốn học cách trở thành một môn đồ chân chính của Chúa Giê-su.

WITH JESUS DURING A DAY
The Virgin Mary is a model of meditation. When she didn't understand a situation, she kept everything in her heart. To keep something in our heart is to invite the Holy Spirit into our lives and give us more time to understand it. To worship the Lord in your heart is to accept his Word that is always alive and effective. It is to witness that Word in concrete actions. Mary did this as well and with her I want to learn how to be a true disciple of Jesus.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Chúa mời gọi con khám phá sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời con. Xin cho con biết dành một vài phút để nhìn lại tuần qua và góp nhặt những trải nghiệm ý nghĩa nhất. Những kỷ niệm nào đến với con? Con có cảm xúc gì? Viết ra những kỷ niệm ý nghĩa nhất. Con có thể học được gì từ chúng? Nói chuyện với Chúa về những gì con đã trải qua và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài để bắt đầu một tuần mới. Kính mừng Maria ...

WITH JESUS IN THE NIGHT
The Lord invites you to discover his presence in your life. Take a few moments to review your week and collect the most significant experiences. What memories come to you? What feelings do you have? Write down the most significant memories. What can you learn from them? Speak with God about what you have experienced and ask for his help to start a new week. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.