TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/03/2023

05/03/2023
397


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Vào những giây phút bắt đầu tuần mới này, con chuẩn bị tâm hồn mình đề đồng hành cùng Chúa, không phải đồng hành theo cách tách con ra khỏi thế gian nhưng đồng hành để con học được cách yêu thương từ Ngài khi con phải đối mặt với những thực tế khó khăn và anh chị em xung quanh. “Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6,38). Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót, luôn dang rộng vòng tay chờ đợi và tha thứ. Với sự giúp đỡ của Ngài, con đặt mình vào vị trí của tha nhân để yêu thương họ. Côn xin dâng lên những việc làm trong ngày hôm nay để cầu nguyện cho ĐTC Phanxicô và Thượng Hội Đồng. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

At the beginning of this week, I prepare myself to walk with God, not as a way of detaching myself from the world but so I can learn how to love from Him when facing hard realities and people. “For the measure with which you measure will in return be measured out to you” (Lk 6:38). The Lord knows how to be merciful, welcoming, and forgiving. With His help, I put myself in the place of my neighbor to love them. I offer the works of this day for Pope Francis and the Synod. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Việc tổ chức Thượng Hội Đồng mang ý nghĩa hiệp hành. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu, Đấng ‘gặp gỡ’ người đàn ông giàu có trên đường, ‘lắng nghe’ những câu hỏi của anh ta, và cuối cùng, giúp anh ta ‘phân định’ phải làm gì để được sự sống đời đời. Tìm kiếm, lắng nghe, phân định là ba hành động chính của Thượng hội đồng.” (ĐGH Phanxicô). Sự hiệp hành không phải là một nhiệm vụ gì đó để chấp hành; nhưng đó là một phong cách sống phải được thừa nhận. Hãy ra đi để gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Con có chấp nhận thử thách sống những ngày như thế này không?

WITH JESUS DURING THE DAY

Holding a Synod means walking the same path together. Let us look at Jesus who ‘meets’ the rich man on the way, ‘listens’ to his questions, and, finally, helps him ‘discern’ what to do to have eternal life. Find, listen, discern: three key verbs of the Synod (Pope Francis). Synodality is not something that is done; it is a style that must be assumed. Go out to meet, listen, and discern. Do you accept the challenge of living your days like this?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Giây phút này con dừng lại và nghỉ ngơi trong Chúa. Con nhìn lại ngày hôm nay và tạ ơn Ngài vì mọi ơn lành con đã nhận lãnh. Con nhìn lại những gương mặt con đã gặp hôm nay, Con có nhìn họ như những người con yêu dấu của Cha Trên Trời chưa? Con xin lỗi Chúa vì mọi sự phán xét và thù địch của con. Vào ngày mai, xin cho con được nhìn mọi người với tình huynh đệ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

It is time to step aside and rest in the heart of the Lord. I review the past day: I thank God for every good thing received. I look again at the faces I have met: have I been able to look at each one as a child loved by the Father? I apologize for every move of judgment or hostility. I ask for tomorrow the grace of a more fraternal gaze on everyone. Ave Maria.