TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/05/2023

03/05/2023
316


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Thiên Chúa vì ngày mới Ngài ban cho con. “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20). Mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa thôi thúc con phục vụ Ngài. Con ý thức rằng con được kêu gọi và sai đi loan báo Tin Mừng cùng với tha nhân, để làm chứng cho lòng thương xót và sự an ủi của Chúa. Các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội là một biểu hiện sống động về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con cái của Ngài. Con hiệp ý cầu nguyện, cùng với ĐGH và Giáo Hội, để các phong trào và các nhóm như vậy tái khám phá sứ vụ loan báo Tin Mừng của họ mỗi ngày, đồng thời biết dùng các đặc sủng của riêng họ mà phục vụ cho nhu cầu của thế giới hôm nay. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank the Lord for the day that he gives me. “Whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me” (Jn 13:20). A personal encounter with the Master brings the desire to serve him. I become aware that I am called and sent on mission, together with others, to bear witness to the mercy and comfort of the Lord. Church movements and groups are a living expression of God’s love for His people. I join in prayer, together with the Pope and the Church so that such movements and groups rediscover their evangelizing mission every day, putting their own charisms at the service of the needs of the world. Our Father.

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lúc này đây con dành một chút thời gian trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Con kinh nghiệm rằng, việc bước theo Chúa đôi lúc khiến con khó hiểu thấu, nhưng không vì thế mà con trở nên thu mình lại. Trái lại, con được mời gọi để mở lòng với Thần Khí của Ngài, chuẩn bị ngay từ bên trong, để luôn tin tưởng rằng Thần Khí sẽ hướng dẫn con đến với sự thật toàn vẹn. ĐTC Phanxicô đã bày tỏ điều này với các phong trào trong Giáo Hội: “Chúng ta là những phần tử sống động của Giáo Hội và vì lý do này, chúng ta cần tín thác nơi Chúa Thánh Thần, Đấng đang hoạt động trong đời sống của mỗi tổ chức của Giáo Hội, trong từng thành viên và trong từng người chúng ta”. Con tiếp tục ngày sống của mình bằng cách tín thác cuộc sống của con và sứ mạng của các phong trào trong Giáo Hội cho hoạt động của Chúa Thánh Thần.

WITH JESUS DURING THE DAY

This afternoon I spend some time in the company of the Lord. I experience that following Him can be incomprehensible, however; this is not a limitation but rather an invitation to open myself to His Spirit, to be internally available, trusting that He will guide me to the complete truth. This is how Pope Francis expressed this to the church movements. “We are living members of the Church and for this reason we need to trust in the Holy Spirit, who acts in the life of each association, in each member, in each one of us”. I continue my day entrusting my life and the mission of the church movements to the action of the Spirit.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, này con đây, con dâng lời tạ ơn Chúa! Con xin lỗi Chúa nếu hôm nay con không đi theo Ngài. Điều gì đã ngăn cản con? Con cần phải làm gì để bước theo Chúa hơn? Xin giúp con biết mở lòng hơn mỗi ngày, thay vì bưng tai bịt mắt trước những dấu chỉ và Lời của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Here I am Lord, ready to give thanks. If today I have not been able to embrace you, forgive me. What has prevented me? What do I still need to do to embrace you? Help me each day to be more welcoming, especially with your signs and your Word so as not to be deaf or blind. Hail Mary.