MẾN YÊU HẰNG NGÀY (25-11-2023, Thứ 7 Tuần XXXIII Thường niên A)

24/11/2023
227

MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 7, 25-11-2023 (Lc 20,27-40)

Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?"

Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."

Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm." Thế là, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.

SUY NIỆM

Cuộc sống của bạn hướng về thiên đàng hay chỉ là trần thế thôi? Những người thuộc nhóm Xa-đốc đã gặp phải một vấn đề lớn là họ không thể đón nhận được thiên đàng, là tình trạng vượt lên trên mọi thực tại trần thế quen thuộc với con mắt phàm trần của họ. Bạn có thi thoảng giống như họ không? Chúng ta thường không biết được các thực tại thần linh vì chúng ta giảm thiêng, coi thường những già là thần linh, tôn giáo. Với tâm trạng đó, nhóm này chủ trương không có sự sống lại, không tin có thiên thần và các thần dữ. Tôn giáo của họ đúng là đặt nền tảng trên các hình ảnh trần gian của thiên đàng. 

Câu chuyện này tỏ lộ cho chúng ta một điều rằng chân lý là hoàn hảo và không có gì có thể xóa nhòa được chân lý. Chân lý luôn luôn chiến thắng. Và dựa vào chân lý, Chúa lột mặt nạ của những người Xa-đốc và tái khẳng định rằng, lý luận của con người không thể xóa nhòa chân lý. 

 Đây là một bài học quan trọng cho chúng ta và nên áp dụng vào tất cả các khía cạnh đời sống. Khi chúng ta vào đời sống thực tế, chúng ta sẽ gặp nhiều thách đố, nhiều câu hỏi hóc búa trong hành trình sống đức tin của bạn? Có lẽ có những câu hỏi về đời sau, về đau khổ, về tạo dựng, hoặc những câu hỏi sâu xa của cá nhân bạn giúp chúng ta phát huy khả năng suy gẫm và xem xét cuộc sống. Nếu chúng ta tìm kiếm Chân Lý, thì chúng ta sẽ gặp được Ngài. Vậy thì làm sao ? Vấn đề ở chỗ, chúng ta cần có đủ sự kiên nhẫn, và mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn ! 

Cần tìm kiếm Chân Lý trong mọi sự, và Thiên Chúa sẽ ban ơn khôn ngoan, giúp ta đi vào chiều kích sâu xa hơn của đức tin. 

-----//------//-----
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: 
http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/nov23.htm
https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirty-third-week-in-ordinary-time/