MẾN YÊU HẰNG NGÀY (17-02-2024, Thứ 7 sau Lễ Tro)

16/02/2024
129

MẾN YÊU HẰNG NGÀY - MỘT THẦY THUỐC “CẦN” BỆNH NHÂN
Thứ 7, 17-02-2024 (Lc 5, 27-32)

Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”. 

SUY NIỆM

 “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải” (Lc 5,31-32).
 
Các bác sĩ sẽ làm gì nếu không có bệnh nhân? Nếu không có ai mắc bệnh thì sao? Bác sĩ kém sẽ mất việc. Do đó,  theo một nghĩa nào đó, thật công bằng khi nói một bác sĩ cần bệnh nhân để hoàn thành vai trò của mình.
 
Chúng ta cũng có thể nói như vậy về Chúa Giê-su. Ngài là Đấng Cứu độ nhân loại. Nhưng nếu không có người tội lỗi thì sao? Nếu như vậy, sự chết của Chúa Giê-su là vô ích và lòng thương xót của Ngài là không cần thiết. Do đó, theo một nghĩa nào đó, chúng ta có thể kết luận rằng Chúa Giêsu, với tư cách là Cứu Chúa của nhân loại, cần những người tội lỗi. Ngài cần những người đã quay lưng lại với Ngài, vi phạm Luật thánh, xúc phạm phẩm giá của chính họ, xúc phạm phẩm giá của người khác và hành động ích kỷ, tội lỗi. Chúa Giê-su cần những người tội lỗi. Vì sao ư? Bởi vì Chúa Giê-su là Đấng Cứu độ và một Đấng Cứu độ cần làm công việc là cứu độ. Như vậy, Chúa Giê-su cần những người cần được cứu độ.
 
Điều đó thật quan trọng, bởi vì khi chúng ta được cứu độ, chúng ta đột nhiên nhận ra rằng đến với Chúa Giê-su trong sự nhơ bẩn và tội lỗi sẽ mang lại niềm vui lớn lao trong Trái Tim Ngài. Ngài có thể hoàn thành sứ mệnh được Chúa Cha trao phó cho Ngài, thực thi lòng thương xót của Ngài như là Đấng Cứu độ duy nhất. 
 
Hãy cho phép Chúa Giê-su hoàn thành sứ mệnh của Ngài! Hãy để Ngài ban lòng thương xót cho bạn! Bằng cách thừa nhận sự khao khát lòng thương xót của mình. Bằng cách đến với Ngài trong thân phận dễ bị tổn thương và tội lỗi, không xứng đáng được lòng thương xót mà chỉ xứng đáng bị nguyền rủa đời đời. Đến với Ngài bằng cách này là cho phép Ngài hoàn thành sứ mệnh được Chúa Cha trao phó. Cho phép Ngài biểu lộ một cách cụ thể Trái Tim đầy lòng thương xót của Ngài. Hãy cho Ngài món quà này và để Ngài là Cứu Chúa nhân từ của bạn.
 
Hôm nay, hãy suy niệm về lòng thương xót của Thiên Chúa từ góc nhìn mới. Hãy nhìn nó trong viễn cảnh Chúa Giê-su là thầy thuốc thiêng liêng mong muốn hoàn thành sứ mệnh chữa lành của mình. Ngài cần bạn thừa nhận tội lỗi của bạn và mở lòng với sự chữa lành của Ngài. Khi làm như vậy, bạn cho phép cảnh cửa của lòng thương xót tuôn tràn trong sự phong phú vào trong thời đại của chúng ta.
 
Kính gửi Đấng Cứu độ và thầy thuốc thiêng liêng, con tạ ơn Ngài đã đến cứu độ và chữa lành. Con tạ ơn Ngài vì Ngài đã mong muốn cháy bỏng thể hiện lòng thương xót của Ngài trên cuộc đời con. Xin cho con khiêm nhường để con có thể mở lòng với sự chữa lành của Ngài, và qua món quà của sự cứu rỗi này, con chấp nhận để Ngài thể hiện lòng thương xót vô biên của Ngài. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. 
______________________
Nhóm Bạn đường Linh thao

Nguồn:    
https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/1-week-of-ash-wednesday/
 
The Divine Physician “Needs” the Sick
Saturday after Ash Wednesday
 
“Those who are healthy do not need a physician, but the sick do.  I have not come to call the righteous to repentance but sinners.”  Luke 5:31-32
 
What would a doctor do without patients?  What if no one were sick?  The poor doctor would be out of business.  Therefore, in a sense, it’s fair to say that a doctor needs the sick in order to fulfill his role.
 
The same could be said of Jesus.  He is the Savior of the World.  But what if there were no sinners?  Then Jesus’ death would have been in vain and His mercy would not be necessary.  Therefore, in a sense, we can conclude that Jesus, as the Savior of the World, needs sinners.  He needs those who have turned away from Him, violated the Divine Law, violated their own dignity, violated the dignity of others and acted in a selfish and sinful way.  Jesus needs sinners.  Why?  Because Jesus is the Savior, and a Savior needs to save.  A Savior needs those who need to be saved in order to save!  Got that?
 
This is important to understand because, when we do, we will suddenly realize that coming to Jesus, with the filth of our sin, brings great joy to His Heart.  It brings joy because He is able to fulfill the mission given Him by the Father, exercising His mercy as the one and only Savior.
 
Allow Jesus to fulfill His mission!  Let Him offer mercy to you!  You do this by admitting your need for mercy.  You do this by coming to Him in a vulnerable and sinful state, unworthy of mercy and worthy only of eternal damnation.  Coming to Jesus in this way allows Him to fulfill the mission given Him by the Father.  It allows Him to manifest, in a concrete way, His Heart of abundant mercy.  Jesus “needs” you to fulfill His mission.  Give Him this gift and let Him be your merciful Savior.
 
Reflect, today, upon the mercy of God from a new perspective.  Look at it from the perspective of Jesus as the Divine Physician who desires to fulfill His healing mission.  Realize that He needs you in order to fulfill His mission.  He needs you to admit your sin and be open to His healing.  In so doing, you allow the gates of mercy to pour forth in abundance in our day and age. 
 
Dear Savior and Divine Physician, I thank You for coming to save and heal.  I thank You for Your burning desire to manifest Your mercy in my life.  Please humble me so that I may be open to Your healing touch and, through this gift of salvation, I allow You to manifest Your Divine Mercy.  Jesus, I trust in You.