MẾN YÊU HẰNG NGÀY (16-05-2024, Thứ 5 Tuần VII Phục Sinh)

15/05/2024
726

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA GIÊ-SU CẦU NGUYỆN
Thứ 5, 16-05-2024 (Ga 17, 20-26)

“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

SUY NIỆM

 
  1. Chúa Giê-su cầu nguyện cho sự hiệp nhất
Lời cầu nguyện tâm tình khá dài của Chúa Giê-su trong bữa tiệc cuối cùng, được tường thuật lại bởi thánh sử Gioan. Trọn tâm trí và ước vọng của Chúa Giê-su được gói gọn qua lời cầu nguyện cho những người và những điều mà Ngài trân trọng: tình yêu thương Ngài dành cho Chúa Cha và tình yêu Ngài trao cho những người đã tin vào Ngài. Xuyên suốt trong lời cầu nguyện, Chúa Giê-su tập trung vào sự hiệp nhất và tình yêu thương giữa những ai đã tin và theo Ngài, không chỉ bây giờ mà còn trong tương lai nữa.

Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su kết thúc bằng một lời khẩn cầu cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, những người đã tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa. Chúa Giê-su cũng cầu cho những ai đến sau, đã tin tưởng và bước theo Ngài (Ga 17, 20). Một cách đặc biệt, Ngài cầu nguyện như thể chúng ta gắn liền một thân một xác với Ngài vậy. Chúa Giê-su là đầu và chúng ta là đền thờ, là thân xác của Ngài. Chúng ta sẽ nên một vì Ngài và Chúa Cha đã nên một. Sự hiệp nhất của Chúa Giê-su, Người Con duy nhất với Chúa Cha vĩnh hằng là sự hiệp nhất của tình yêu, phục vụ và danh dự giữa hai bên, và cùng đồng nhất về lý trí, ý chí và con tim. Chúa Giê-su kêu gọi những người theo Ngài cùng hiệp thông trong sự hiệp nhất này với tất cả tình yêu, sự tôn trọng, phục vụ, danh dự, và gắn bó mật thiết với mọi người thuộc về Chúa Kitô.

 
  1. Để danh Ngài được biết đến và được yêu thương
 Lời cầu nguyện trước đêm chịu nạn của Chúa Giê-su thể hiện một tình yêu và niềm tin mãnh liệt của Ngài đặt vào các môn đệ yêu dấu của mình. Mặc dù Ngài biết chỉ ít phút nữa họ sẽ chối bỏ Ngài trong giờ thử thách, nhưng Chúa Giê-su đã trao cho các môn đệ một nhiệm vụ cao cả hơn hết, là truyền rao danh Ngài cũng như lời của Ngài đến tận cùng thế giới và tận cùng mọi thời đại. Nhiệm vụ đã được trao phó cho chúng ta ngày nay, cũng chính là làm cho danh Chúa Giê-su được mọi người biết đến và yêu mến. Chúa Giê-su đã chết và sống lại để hợp nhất chúng ta nên một như Ngài với Chúa Cha. Vậy bạn có yêu tất cả những anh em cùng thuộc về Chúa Kitô? Bạn có nhận ra và chấp nhận những người cùng chịu chung phép rửa tội với mình như thể anh chị em trong Chúa Kitô không? Chúa Giê-su, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, đã lôi kéo chúng ta, những người thuộc về Ngài, vào cùng một sự hiệp nhất như sự hiệp nhất giữa Ngài và Chúa Cha. Chúng ta đều là anh chị em trong Chúa Kitô và cùng là những người con của vị Cha đáng kính trên thiên đàng.
 
  1. Chúa Giê-su hằng cầu nguyện thay cho chúng ta
Chúa Giê-su đã nhắc đến chúng ta trong lời cầu nguyện tha thiết trong bữa ăn tối cuối cùng với các môn đệ trước khi chịu khổ nạn. Và hôm nay, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục cầu nguyện cho mỗi người trước ngai tòa Thiên Chúa tối cao, ngang qua các vị linh mục trong thánh lễ. Như thánh Phao-lô đã viết: “Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta.” (Rm 8, 34) Bạn có cộng tác với Chúa trong việc cầu nguyện cho mọi người được lớn lên trong tình yêu và sự hiệp nhất, là điều đã được đánh đổi bằng chính giá máu cao quý trên Thập Giá không?

Lạy Cha toàn năng, xin thương xót những đứa con hèn mọn nhờ máu của Con Ngài mà được tẩy xóa mọi vết nhơ. Xin tha thứ mọi tội lỗi của chúng con và chữa lành những xung đột, chia rẽ để chúng con có thể lớn lên trong tình yêu, hiệp nhất và thánh thiện cùng với những anh em chung một Cha trên trời. Xin cho tất cả mọi Kitô hữu trên toàn Thế Giới được hiệp nhất như ước nguyện của Con Cha trước giờ khổ nạn. Xin làm mới lại con người chúng con bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là phương pháp hữu hiệu nhất để gia tăng tình hiệp nhất.  Xin tăng thêm ngọn lửa tình yêu, sự tôn trọng và đùm bọc lẫn nhau giữa các Ki-tô hữu là những người con có chung một niềm tin vào Chúa Giê-su Kitô. Amen

—-
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/jun6.htm

Jesus prays for all Christians to be united as one
The longest recorded prayer of Jesus is found in the Gospel of John, the "high priestly" prayer which Jesus prayed aloud at his last supper meal with his disciples (John 17). This prayer most clearly reveals the heart and mind of Jesus - who and what he loved most - love for his Father in heaven and love for all who believe in him. His prayer focuses on the love and unity he desires for all who would believe in him and follow him, not only in the present, but in the future as well.

Jesus' prayer concludes with a petition for the unity among all Christians who profess that Jesus Christ is Lord. Jesus prays for all men and women who will come after him and follow him as his disciples (John 17:20). In a special way Jesus prays here for each one of us that as members of his body the church we would be one as he and his Father are one. The unity of Jesus, the only begotten Son of God, with the eternal Father is a unity of mutual love, service, and honor, and a oneness of mind, heart, and spirit. The Lord Jesus calls each and every one of his followers into this unity of mutual love, respect, service, honor, and friendship with all who belong to Christ.

To make him known and loved by all
Jesus’ prayer on the eve of his sacrifice shows the great love and trust he had for his beloved disciples. He knew they would abandon him in his hour of trial, yet he entrusted to them the great task of spreading his name throughout the world and to the end of the ages. The Lord Jesus entrusts us today with the same mission - to make him known and loved by all. Jesus died and rose again that all might be one as he and the Father are one. Do you love all who belong to Christ and do you recognize and accept all baptized Christians as your brothers and sisters in Christ? The Lord Jesus, through the power of the Holy Spirit, draws each one of us into the unity which he and the Father have together and into the unity he desires for all who belong to him - we are all brothers and sisters in Christ and sons and daughters of our beloved Father in heaven.

The Lord intercedes for us right now
The Lord Jesus Christ included each one of us in his high priestly prayer at the last supper meal with his disciples on the eve of his sacrifice on the cross (John 17:20). And today the Lord Jesus continues his high priestly office as our intercessor before the throne of God in heaven. Paul the Apostle tells us that it is "Christ Jesus, who died, yes, who was raised from the dead, who is at the right hand of God, who indeed intercedes for us" (Romans 8:34; see also Hebrews 7: 25). Do you join in Jesus' high priestly prayer that all who profess Jesus as Lord may grow in love and unity together as brothers and sisters who have been redeemed through the precious blood that was shed for us on the cross?

"Heavenly Father, have mercy on all your people who have been redeemed by the precious blood of your Son who offered up his life for us on the cross. Pardon our sins and heal our divisions that we may grow in love, unity, and holiness together as your sons and daughters. May all Christian people throughout the world attain the unity for which Jesus prayed on the eve of his sacrifice. Renew in us the power of the Holy Spirit that we may be a sign of that unity and a means of its growth. Increase in us a fervent love, respect, and care for all of our brothers and sisters who believe in Jesus Christ."