Đi lên núi -- Thứ 6 tuần II Mùa Thường Niên, 22/01/2021 (Mc 3,13-19)

21/01/2021
69
Lời Chúa: Mc 3,13-19

Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô, rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

SUY NIỆM

 

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn các Tông Đồ, những người thân cận thiết thân của Ngài. “Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn.” Người Tông Đồ được trao phó sứ mạng không phải vì họ đã chọn Chúa, nhưng là Chúa chọn họ. Và “các ông đến với Người.” Đây là một lời mời gọi bao gồm việc ngỏ lời và sự đáp trả. Ngày nay Chúa vẫn đang ngỏ lời với chúng ta như vậy, nhưng liệu chúng ta có dám đáp trả như các Tông Đồ khi xưa không?

Việc Chúa Giêsu gọi các Tông Đồ lên núi và chọn họ có ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Sứ mạng rao giảng và trừ quỷ của các Tông Đồ chỉ bắt đầu sau khi họ lên núi theo lời mời gọi của Chúa Giêsu. Tại sao Ngài lại chỉ trao sứ mạng cho các ông sau khi đã kêu gọi họ lên núi?

Ngọn núi biểu trưng cho chuyến hành trình của chúng ta đến với Chúa. Do vậy, “lên núi” nghĩa là chúng ta hướng lên Chúa. Và điều này cũng có nghĩa rằng chúng ta chỉ được “vũ trang đầy đủ” để ra đi và thực thi thánh ý Chúa sau khi chúng ta phải “đi lên” gặp Ngài trước.

“Ngọn núi” mà chúng ta được mời gọi đi lên đầu tiên và trước hết đó chính là cầu nguyện. Hằng ngày chúng ta đều phải “lên núi” để gặp Ngài, tìm kiếm Ngài qua lối sống từ bỏ mình tận trong sâu thẳm. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Ngài, nơi mà chỉ có một mình ta với Ngài mà thôi.

Nếu không lên núi gặp Chúa, chúng ta sẽ chẳng được chuẩn bị đầy đủ để thi hành sứ mạng, sẽ chẳng đủ khả năng để mang tình yêu và lòng thương xót của Ngài đến cho thế giới đâu.

Hôm nay bạn hãy dành thời gian để phản tỉnh về lời Ngài mời gọi bạn lên núi cầu nguyện cùng Ngài. Bạn hãy cố gắng đáp lại lời mời ấy để bạn cũng có thể được Ngài sai đi thi hành sứ mạng tình yêu trên trái đất này.

------//-----//------
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn:
https://livingspace.sacredspace.ie/o2026g/
https://mycatholic.life/.../second-week-in-ordinary-time/