Thánh Vịnh - Tam Nhật Thánh

11/04/2022
1614

Thánh vịnh 115 - Martino - Đáp ca Thứ 5 Tuần Thánh - Lễ Tiệc LyPhó thác - Lm.Nguyễn Duy - Đáp ca Thứ 6 Tuần Thánh1. Thánh vịnh 32 - Đáp ca 1 - Lễ Vọng Phục Sinh


2. Thánh vinh 15 -
Đáp ca 2 - Lễ Vọng Phục Sinh - Lm.Thái Nguyên3. Xuất hành -
Đáp ca 3 - Lễ Vọng Phục Sinh - Hoàng Kim4. Thánh vịnh 29 -
Đáp ca 4 - Lễ Vọng Phục Sinh - Đinh Công Huỳnh5. Hãy hân hoan -
Đáp ca 5 - Lễ Vọng Phục Sinh - Mi Trầm6. Thánh vịnh 18 -
Đáp ca 6 - Lễ Vọng Phục Sinh - Lm.Thái Nguyên7. Thánh vịnh 50 -
Đáp ca 7 - Lễ Vọng Phục Sinh - Lm.Thái Nguyên8. Thánh vịnh 117 -
Đáp ca 8 - Lễ Vọng Phục Sinh - Phương Anh