Ngày Tháng Năm Lịch Sử

19/08/2016
13822

16-18.05.2017:     Thường huấn linh mục giáo tỉnh Hà Nội tại Thanh Hóa
07.05.2017:          Kỷ niệm tròn 85 năm thành lập Giáo phận Thanh Hóa
_________________

28.10.2016.
    Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh
                           làm Tổng Giám Mục TGP. Huế. 
04.08.2004.      Lễ tấn phong Giám Mục của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh.
12.06.2004.     Tòa Thánh bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Chí Linh
                           làm Giám mục GP. Thanh Hóa. 
09.06.2003.     Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm qua đời. 
24.06.1994.     Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm về nhận địa phận Thanh Hóa.
23.03.1994.     Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
                           làm giám mục GP. Thanh Hóa. 
01.02.1990.     Đức cha Phêrô Phạm Tần qua đời. 
22.06.1975.     Lễ tấn phong Giám mục của Đức cha Phêrô Phạm Tần. 
24.11.1960.     Đức cha Phêrô Phạm Tần trở thành Giám mục Chính Tòa GP. Thanh Hóa. 
24.11.1960.     Tòa Thánh thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. 
17.03.1959.     Tòa Thánh đặt cha Phêrô Phạm Tần
                          làm Giám mục Đại Diện Tông Tòa coi sóc GP. Thanh Hóa. 
21.06.1932.     Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Louis de Cooman Hành
                          làm Giám mục Thanh Hóa. 
07.05.1932.     Tòa Thánh ban hành Sắc Chỉ thành lập Giáo Phận Thanh Hóa.