CÁC GIÁO XỨ THUỘC GIÁO HẠT TRONG GIÁO PHẬN THANH HÓA

06/05/2017
28617
Giáo Phận Thanh hóa hiện nay có 94 đơn vị nhiệm sở trong đó có 79 giáo xứ, 14 chuẩn giáo xứ và 1 giáo họ biệt lập.

- Danh sách chia theo giáo hạt

 
Ba Làng Chính Tòa Hữu Lễ Kẻ Bền Ngọc Đỉnh Tam Tổng Thái Yên
1. Ba Làng
2. Hoài Yên
3. Minh Thanh
4. Nghi Sơn
5. Thanh Thủy
6. Thủy Cơ
7. Thượng Chiểu
1. Cổ Định
2. Chính Tòa
3. Đa Minh
4. Đại Tiền
5. Gia Hà
6. Hà Nhuận
7. Hải Lập
8. Hòa Chúng
9. Hoành Suối
10. Ngọc Tranh
11. Phù Bình
12. Phúc Lãng
13. Sầm Sơn
14. Đại Thảo
15. Toàn Tân
16. Thanh Bình
1. Bích Phương
2. Đạt Giáo
3. Điền Thôn
4. Hậu Hiền
5. Hữu Lễ
6. Kẻ Đầm
7. Kẻ Láng
8. Kẻ Vàng
9. Lam sơn 
10. Mục Sơn
11. Ngọc Đông

12. Ngọc Lạp  
13. Phúc Địa
14. Phương Long
15. Thường Xuân
16. Thiện Giáo
1. Bá Thước 
2. Bản Thủy
3. Bằng Phú
4.Dương Giao
5. Đa Lộc
6. Đắc Lộc
7. Đồng Mực
8. Đồng Phúc
9. Khánh Linh
10. Kẻ Bền
11. Kiên Khánh
12. Ngọc Đường
13. Ngọc Sơn
14. Nhân Lộ
15. Pháp Ngỡ
16. Phong Ý
17. Quan Nhân
18. Quần Xá
19. Tây Trác
20. Vân Lung
21. Yên Khánh
 
1. Do Hạ
2. Đa Nam
3. Đa Phạn
4. Đông Quang
5. Đông Sơn
6. Đức Tâm
7. Kẻ Rừa
8. Mỹ Điện
9. Ngọc Đỉnh
10. Thánh Mẫu
11. Thiên An

12. Tiên Thôn
13.Trinh Hà
1. Bạch Câu
2.Chính Nghĩa
3. Điền Hộ
4. Liên Hải
5. Liên Nghĩa
6. Mông Ân
7. Phúc Lạc
8. Phước Nam
9. Tam Linh
10. Tam Tổng
11. Tân Hải
12. Vĩnh Thiện
1. Đông Yên
2. Kiến An
3. Ngọc Lẫm
4. Tân Đạo
5. Tân Sơn
6. Thanh Xuân
7. Thái Yên
8. Vạn Thành 
9. Yên Sơn