CÁC GIÁO XỨ THUỘC GIÁO HẠT TRONG GIÁO PHẬN THANH HÓA

06/05/2017
14467
Ba Làng Chính Tòa Hữu Lễ Kẻ Bền Ngọc Đỉnh Tam Tổng Thái Yên
Ba Làng
Hoài Yên
Minh Thanh
Nghi Sơn
Thanh Thủy
Thượng Chiểu
 
Cổ Định
Chính Tòa
Đa Minh
Đại Tiền
Gia Hà
Hà Nhuận
Hải Lập
Hòa Chúng
Phù Bình
Phúc Lãng
Sầm Sơn
Toàn Tân
Thanh Bình
 
Bích Phương
Đạt Giáo
Điền Thôn
Hữu Lễ
Kẻ Đầm
Kẻ Láng
Kẻ Vàng
Lam sơn/K.nông
Mục Sơn
Phúc Địa
Phương Long
Phong Mỹ
Thường Xuân
 
Bằng Phú
Dương Giao
Đồng Mực
Kẻ Bền
Ngọc Đường
Ngọc Sơn
Nhân Lộ
Pháp Ngỡ
Phong Ý
Quần Xá
Đa Lộc/Tam Đa
Vân Lung
Yên Khánh
 
 
Đa Nam
Đa Phạn
Đông Quang
Đông Sơn
Đức Tâm
Kẻ Rừa
Mỹ Điện
Ngọc Đỉnh
Tiên Thôn
Trinh Hà
 
Bạch Câu
Chính Nghĩa
Điền Hộ
Liên Hải
Liên Nghĩa
Mông Ân
Phúc Lạc
Phước Nam
Tam Tổng
Tân Hải
Vĩnh Thiện
Đông Yên
Kiến An
Ngọc Lẫm
Tân Đạo
Tân Sơn
Thái Yên
Vạn Thành
Yên Sơn