Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 04-2024 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ: Cầu cho vai trò của phụ nữ

02/04/2024
209

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG - THÁNG 04/2024
  • Cầu cho vai trò của phụ nữ
Chúng ta cầu cho nhân phẩm và giá trị cao quý của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và cho sự phân biệt đối xử mà họ phải chịu đựng ở nhiều nơi trên thế giới mau chấm dứt.
 
  • For The Role Of Women
Let us pray that the dignity and worth of women be recognized in every culture, and for an end to the discrimination they face in various parts of the world.