Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 04-2023 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ: Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực

05/04/2023
1165

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG TƯ 2023
Ý truyền giáo - Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nền hòa bình và bất bạo lực được lan tỏa khắp nơi, nhờ các quốc gia và người dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí.

 

THE POPE’S INTENTION PRAYER FOR APRIL 2023
Intention for evangelization - For a culture of peace and non violence

We pray for the spread of peace and non violence, by decreasing the use of weapons by States and citizens.