Cáo Phó: Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quy, thân phụ Nữ tu Maria Nguyễn Thị Luyện và Maria Nguyễn Thị Thanh, Nữ Tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa đã an nghỉ trong Chúa.

31/05/2024
1479

Cáo Phó: Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quy, thân phụ Nữ tu Maria Nguyễn Thị Luyện và Maria Nguyễn Thị Thanh, Nữ Tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa đã an nghỉ trong Chúa.

 Ban Truyền Thông Gp Thanh Hóa