Cáo Phó: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Hột – Thân Mẫu Nữ tu Maria Pierre Nguyễn Thị Thanh Vân, Đan Viện Carmel Nha Trang đã an nghỉ trong Chúa

23/02/2024
1134
Cáo Phó: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Hột – Thân Mẫu Nữ tu Maria Pierre Nguyễn Thị Thanh Vân, Đan Viện Carmel Nha Trang đã an nghỉ trong Chúa
 


Ban Truyền Thông GP. Thanh Hoá