TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/05/2024

23/05/2024
134
 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/05/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

​Sự gần gũi chân thành

Một ngày mới lại đến là một cơ hội mới để sống gần gũi với Chúa Giêsu. Hôm nay trong Tin Mừng, những người Pha-ri-sêu thử Người bằng những câu hỏi: “Có mấy người Pha-ri-sêu cũng đến tra hỏi Người để thử Người” (Mc 10,2).

Việc con đến cùng Chúa Giêsu là để thử Người hay đó là sự gần gũi chân thành để học hỏi và noi gương Người? Cách tiếp cận của con với anh chị em mình như thế nào? Hôm nay, xin cho con học nơi Chúa Giêsu cách Ngài sống với người khác “bởi vì Ngài gần gũi, hiểu biết, mở lòng đón nhận, chữa lành và dạy bảo một cách gần gũi” (ĐTC Phanxicô).

Con dâng lời cầu nguyện hôm nay để các chủng sinh và tu sĩ trong quá trình đào tạo có thể sống sự gần gũi gắn bó với Chúa Giêsu và anh chị em của mình với một tâm hồn trong sáng.

WITH JESUS IN THE MORNING

Sincere closeness

With the day comes a new opportunity to live close to Jesus. Today in the Gospel, the Pharisees put him to the test with their questions: “Some Pharisees also came and questioned him, to put him to the test” (Mk 10:2).

Is your approach to Jesus to test him or a sincere closeness to learn from him and imitate him? How is your approach to your brothers? Today learn from Jesus from his way of being with others “because he was close, he understood, he welcomed, he healed and taught with closeness” (Pope Francis).

Pray the Offertory Prayer that seminarians and religious in formation may live their closeness to Jesus and to their brothers and sisters with transparency of heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

​Kiên trì trong tình yêu

Con tạm dừng hành trình hôm nay để tự hỏi: Ngày hôm nay của con diễn ra thế nào? Sự gần gũi của con với Chúa chỉ là tạm thời hay đó là sự gần gũi thường xuyên và cam kết? Con đã nhận ra những dấu hiệu nào? Cách con ứng phó trước những thử thách trong ngày là gì? Con đặt ý cầu nguyện trong tháng vào trung tâm ngày sống của con, dành thời gian để nhớ về các tu sĩ và các chủng sinh, dâng lời cầu nguyện cho quý tu sĩ để họ có thể vượt qua những thử thách và những vấn đề về ơn gọi của mình và kiên trì trong việc đào tạo toàn diện.

Lời cầu nguyện củng cố họ để họ trở thành những chứng nhân Đức Tin bằng cuộc sống của mình. “Chúng ta được kêu gọi đến với một đức tin trở thành chứng nhân” (ĐTC Phanxicô)

Con xin dâng lời cầu nguyện cho các tu sĩ và chủng sinh qua ý cầu nguyện hàng tháng.

WITH JESUS DURING THE DAY

​Persevering in love

Pause along the way to ask yourself, “How is the day going? Check whether your closeness to the Lord is momentary or rather constant and committed. What are the signs that you identify? What is your response to the challenges of the day?

Put the prayer intention of the month at the center of your day, take the time to think of the religious and seminarians, pray for them to overcome the trials and questions of their vocation and persevere in their integral formation.

Prayer strengthens them to be witnesses with their lives. “We are called to a faith that becomes a witness” Pope Francis.

Pray for them through the monthly prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ–SU BUỔI TỐI

​Một ngày sắp kết thúc…

Con ngẫm lại ngày hôm nay của con. Con có nhớ được hôm nay của con đã bắt đầu như thế nào không? Có sự kiện nào con muốn tạ ơn Chúa không? Con cảm ơn Chúa vì sự gần gũi của Ngài – đã nâng đỡ và khích lệ con. Xin Ngài tha thứ vì những lần thiếu chân thành và những ý nghĩ không ngay thẳng của con trong cuộc gặp gỡ với anh chị em con.

Lạy Chúa, vào ngày mai, xin ban cho con và cho các chủng sinh, tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới ơn can đảm để sống trung thực và chân thành.

Lạy Cha chúng con…..

WITH JESUS IN THE NIGHT

The day is ending…

Review your day. Do you still remember how the day began? Was there an event for which you would like to thank the Lord? Thank you Lord for your closeness that sustains and encourages us.

Ask God’s forgiveness for any lack of sincerity in your encounters with your brothers and sisters, and for any not very upright intentions.

Ask for God to give you the courage to live tomorrow with authenticity and ask for this same grace for seminarians, religious men and women throughout the world.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.