MẾN YÊU HẰNG NGÀY (22-03-2023, Thứ 4 Tuần IV Mùa Chay)

21/03/2023
333

MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 4, ngày 23-03-2023 (Ga 5, 17-30)

Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc." Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.

Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa ; ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.

Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.

SUY NIỆM

Đức Giê-su đáp lại người Do Thái: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.”

Đối với những người đang tìm cách giết Đức Giê-su, Người là kẻ đã phạm trọng tội. Người không những không theo luật ngày Sa-bát mà lại còn cho rằng mình ngang hang với Chúa Cha. Quả thật, nếu Đức Giê-su sai thì đây là một trọng tội, thế nhưng Người lại không hề sai.

Trọng tâm của đoạn văn này là sự hiệp nhất giữa Người Cha và Người Con. Các câu văn trong đoạn này đều biểu lộ một cách minh nhiên Cha và Con là một và toàn bộ cuộc đời Đức Giê-su là để thực thi Thánh ý Chúa Cha. Chính cách nói “là một” này nói lên sự hiệp nhất ấy.

Điều đó đã mặc khải cho chúng ta mối tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con, cũng như mặc khải cho chúng ta mối tương quan của chính chúng ta với Chúa Cha và Chúa Con. Trước hết, Cha và Con là hai Ngôi Vị khác nhau, mỗi Ngôi Vị đều có ý chí và lý trí toàn hảo. Tuy nhiên, sự nên một ấy biểu lộ qua sự hài hòa tuyệt hảo của tâm trí, sự hiểu biết và niềm tin trọn hảo. Nhờ sự chung chia toàn hảo ấy, cả hai Ngôi đã cùng thực hiện trọn vẹn kế hoạch của Chúa Cha từ buổi đầu dựng lên vũ trụ.

Về phần chúng ta, khi hiểu được sự hiệp nhất nơi Cha và Con, ta có thể biết được cách thức để đi vào sự hiệp nhất ấy với Thiên Chúa. Trước hết, ta cần tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa qua những bí nhiệm mà Người tỏ lộ, và phải làm cho những điều ấy trở thành sự hiểu biết của ta. Kế đến, ta phải tin vào những gì ta có thể nhận biết qua ý chí của ta. Một khi đã khám phá ra chân lý, ta cần đem vào cuộc sống của mình. Giữa những chọn lựa, cần phải chọn những gì mà Thiên Chúa mặc khải, như thế một cách tự nhiên ý chí và lý trí của Thiên Chúa kéo ta lại gần và chính Thiên Chúa sẽ làm cho trở nên ý chí và lý trí của chính ta. Qua cách thức ấy ta trở nên một với Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, mời bạn thử suy nghĩ về sự hiệp nhất mà Thiên Chúa mời gọi bạn đi vào trong trong tương quan với Cha và Con. Chính sự hiệp nhất này làm bạn thỏa lòng. Khi còn kiếm tìm, tin tưởng và dính bén vào bất cứ điều gì khác thì bạn vẫn còn đang lạc lối và u mê. Chỉ có kiếm tìm Thiên Chúa trong mọi sự thì trọn vẹn con người bạn mới tới gần sự hiệp nhất với Thiên Chúa. 

Lạy Cha là Đấng ngự trên trời, con cám ơn Cha vì món quà Cha ban cho chúng con là chính Đức Giê-su Con Cha và con cám ơn Cha vì sự hiệp nhất trọn hảo nơi Cha và Đức Giê-su. Xin dùng ý chí và lý trí của Ngài mà kéo con lại gần sự hiệp nhất ấy. Xin làm cho con nên một với Ngài là Cha của con. Lạy Cha Đấng ngự trên trời, lạy Chúa Giê-su, con xin tín thác vào Ngài.

------
Nhóm Bạn Đường Linh Thao biên dịch