MẾN YÊU HẰNG NGÀY (09-06-2023, Thứ 6 Tuần IX Thường niên A)

08/06/2023
1471


MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 6, 09-06-2023

(Mc 12, 35-37)

Khi giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Ðấng Kitô là con vua Ðavít? Chính vua Ðavít được Thánh Thần soi sáng đã nói:

Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi:

bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt dưới chân Con.

Chính vua Ðavít gọi Ðấng Kitô là Chúa Thượng, thì do đâu Ðấng Kitô lại là con vua ấy được?” Ðám người đông đảo nghe Ðức Giêsu cách thích thú.

SUY NIỆM

“Chính vua Ðavít gọi Ðấng Kitô là Chúa Thượng, thì do đâu Ðấng Kitô lại là con vua ấy được?”

Trong thời Do Thái, Con Vua Đa-vít là một danh hiệu chỉ Đấng Cứu Thế. Quả thật, Đấng cứu thoát mà họ mong chờ từ lâu, Người thuộc dòng dõi Vua Đa-vít. Và chính Chúa Giê-su cũng thường được đám đông gọi bằng danh hiệu này. Vua Đa-vít cũng đã thừa nhận rằng Đấng Cứu Chuộc được sinh ra từ dòng dõi nhà vua. Nhưng theo như lời tiên tri ghi trong Thánh Vịnh 110, Đấng Cứu Chuộc không chỉ là con cháu ông, nhưng còn là Chúa và là Đấng giải thoát ông. Ngài sẽ thống trị không chỉ Israel, mà cả các quốc gia. 

Bằng cách nào Vua Đa-vít lại nhận biết Đấng Me-si-a là Con Thiên Chúa và là Chúa Thượng? Chính Chúa Giê-su đã khẳng định, Thánh Thần đã mặc khải cho Vua biết điều này. Rằng Đấng mà toàn nhân loại đang chờ đợi không chỉ thuộc dòng dõi chí tôn. Mà Ngài sẽ giải phóng các dân tộc dưới ách thống trị của kẻ thù . Như Chúa Thánh Thần đã mặc khải nơi Vua Đa-vít thế nào, Ngài vẫn tiếp tục sứ mệnh mặc khải như vậy nơi mỗi con người, luôn mở rộng con tim và nhận thức để đón nhận thánh ý của Ngài.

Chúa Giê-su tự ý thức được mình thuộc dòng dõi Vua Đa-vít, đồng thời cũng là Thiên Chúa cao cả. Như thánh Phao-lô đã viết “không ai có thể nói rằng: “Ðức Giêsu là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.” (1Cr 12, 3). Chúa Giê-su không giải thoát thế gian bằng đội quân hùng mạnh. Nhưng bằng quyền năng của Thần Khí, Chúa Giê-su đã chinh phục dân Ngài. Để dẫn vào một thế giới công bình, bình an, vui vẻ. Ngài đã chiến thắng kẻ thù bằng tình yêu cao cả và sự hy sinh trên thập giá. Để tha thứ và đem lại sự tự do đích thực cho con người. 

Chúa Giê-su là Thiên Chúa, là ý nghĩa gì? Từ “Chúa” theo cách thường được hiểu là người cai trị, nói cách khác là Vua. Người có uy quyền, thuộc dòng dõi cao quý và sẵn sàng xả thân vì nước. Có một điều, chúng ta khó nhận thấy, rằng ta đang bị ai đó hoặc điều gì đó cai trị. Nếu ta đặt Thiên Chúa hoặc một thứ gì đó quyền lực lên trên hết, ta sẽ phục tùng điều đó hoàn toàn vô điều kiện. Những thứ quyền lực dễ dàng thâu tóm ta ví dụ như những tính nết xấu (tức giận, ham muốn xác thịt, đố kỵ, thù hận…), những thú vui cờ bạc, rượu chè, ma túy,… Nhưng chỉ duy nhất Thiên Chúa mới đích thực có thể giải phóng ta, để ta hoàn toàn yêu và được yêu một cách trọn vẹn nhất. Khi ta tuyên xưng Chúa Giê-su là Thiên Chúa, đồng nghĩa ta mời Ngài bước vào cuộc đời và làm chủ mọi lời nói, suy nghĩ, hành động và mọi tương quan trong đời sống ta. Ta đã chọn điều gì chi phối tình cảm, lý trí và mọi mối quan hệ trong đời sống? Liệu lựa chọn đó có phải là Thiên Chúa? Và Ngài đang đứng ở vị trí nào trong thứ tự ưu tiên của ta?

“Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Ngài, con tin Ngài là Đấng Thiên  Sai, là Con Vua Đa-vít, là Con Thiên Chúa và là Vua Is-ra-el. Ngài là Thiên Chúa của con và mọi luật lệ con đều đặt ở nơi Ngài. Xin ngự đến trong con và làm chủ mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm nơi con”. Amen.

—-//—–//——-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/matt2241.htm

How could King David recognize the Christ as both his son and his Lord? Among the Jews the most common title for the Messiah was the Son of David.  The Jews looked forward to the long-expected Savior who would come from the line of David. Jesus  was often addressed with that title, especially by the crowds (Mark 10:47ff, Matthew 9:27; 12:23). David acknowledged that the Messiah would indeed come from his line as God had promised him. But David also prophesied in Psalm 110 that the Messiah would not simply be his son and heir, but his Lord and Redeemer who would rule, not just Israel, but all the nations as well.

How could David recognize the Messiah as both son and lord?  Jesus proclaims that it was the Holy Spirit who inspired David (Matt. 22:43). David recognized from afar that the promised Messiah would not simply be a prince of David’s line who would conquer lands and peoples like David himself. Through the revelation of the Holy Spirit, David recognized that the Messiah would be the true Son of God who would redeem his people and establish them as a royal priesthood and a holy nation. It is the work of the Holy Spirit to reveal the true identity of Christ to all who will open their hearts and minds to receive this revelation.

Jesus points to himself as the true heir of David’s throne and the true Lord of David as well. Paul the Apostle states that “no one can say ‘Jesus is Lord’ except by the Holy Spirit” (1 Cor. 12:3). Jesus did not come with an army to conquer nations and territories, but he came in the power of the Spirit to conquer the hearts of men and women for his kingdom of  righteousness, peace, and joy (Romans 14:17). He won pardon and freedom for us through his sacrificial love and victory on the cross.

What does it mean to acknowledge that Jesus is Lord?  The word Lord means “ruler” or “king” — the one who is owed personal fealty, familial loyalty, and willing submission. Whether we recognize it or not, we indeed are all ruled by someone or something. The Lord or Master of our lives is the person or power we give our lives over to and submit to in a full way. We can be ruled by many different things — such as our unruly passions (such as rage, lust, envy, pride, hatred, etc.), the love of money, alcohol, drugs, possessions, etc. Only one Lord can truly set us free to love and to be loved as God intended from the beginning. When we acknowledge that Jesus is Lord we invite him to be the Master of our heart and the Ruler of our thoughts and actions, relationships and home, and all that we do and say. Is the Lord Jesus the true Master and King of your heart and do you give him free reign in every area of your life?

“Lord Jesus, I believe that you are the Messiah, the Son of David and the Son of God. You are my Lord and I willingly submit myself to your rule in my life. Be Lord and King of my life, my thoughts, heart, home, relationships, work and all that I do.”