TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-08

25/08/2019
166

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con bắt đầu ngày Chúa Nhật với niềm vui trong Đức Giêsu Phục Sinh, với sự tín thác rằng sự chết không phải là tận cùng sau hết, và sự sống luôn tìm được một lối đi. Con xin Cha ban ân sủng giúp con lắng nghe tiếng nói của tha nhân, biết rời khỏi vùng an toàn của mình mà sẵn sàng đến với những người cần được giúp đỡ. Con xin dâng công việc ngày hôm nay để cầu nguyện cho các gia đình, nhờ đời sống cầu nguyện và yêu thương mà trở nên "trường học nhân bản đích thực" cách rõ rệt hơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE MORNING
I begin this Sunday rejoicing in the Resurrection of Jesus, with the certainty that death does not have the last word and that life always finds a way. I ask God for the grace to help me listen to what others have to say to me, leaving my comfort zone and being available for what others need. I offer the works of this day that families, through their life of prayer and love, become ever more clearly “schools of true human growth.” Glory Be...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Khi không còn ai chú ý đến tôi, thì vẫn còn một người luôn dõi theo và không rời mắt khỏi tôi giây phút nào. Người ấy đặt tất cả trong trái tim mình, luôn dõi bước theo tôi với lòng trắc ẩn dịu hiền.
Xin cho con làm mọi việc với ý thức Chúa luôn hiện diện và đang dõi theo con.

WITH JESUS DURING A DAY
When no one notices me, there is still someone who sees everything and leaves nothing to escape. It is he who collects all things into his heart, watching over me with tender compassion. May I do all things with the knowledge that God is there, watching over me.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi kết thúc ngày hôm nay, con nhớ lại những cuộc gặp gỡ trong ngày. Cuộc gặp gỡ nào mang lại cho con niềm vui? Con đã xúc phạm đến ai? Con có cần xin sự thứ tha từ ai đó không?
Bước đi cùng tha nhân là một món quà của Thiên Chúa. Con biết ơn tất cả những người hiện diện trong cuộc sống của con và con dâng họ lên cho Chúa khi con an giấc tối nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day, I remember the many encounters with other people. Which encounters brought me joy? Was there anyone I offended? Do I need to ask forgiveness from anyone? Walking with others is a gift from God. I am grateful for all the people that exist in my life and I offer them to God as I sleep tonight. Our Father...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao